Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Chytré BrnoVěda

Masarykova univerzita

Náklady: 3 000 000 Kč

Období: 2018 - 2023

Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Cílem spolupráce je předání informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel.

Stěžejním cílem spolupráce města Brna a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity RECETOX je zpřístupnit regionálně specifická výzkumná data centra pro potřeby města a odborné i laické veřejnosti. Dále je účelem rozšíření možností jejich využívání pro tvorbu nových opatření i regionálních politik, jakožto snahy o přiblížení města jako celku jeho občanům a uživatelům, akademickému sektoru, odborné veřejnosti, podnikatelskému a neziskovému sektoru.

S RECETOX město Brno spolupracuje i na dalších studiích, které nejsou podpořeny finančně. Jedná se například o projekty zaměřené na chytrá města, které jsou financovány z prostředků evropského programu Horizon 2020. Pokračuje také další evropský projekt zaměřený na vystavení populace toxickým látkám: v rámci tohoto projektu probíhají v letech 2019–2022 odběry vzorků moči brněnských dětí školního věku, adolescentů a mladých dospělých ze studie CELSPAC pro srovnání jejich expozice se stejnými populačními skupinami v jiných evropských zemích.

Výsledky spolupráce byly prezentovány na řadě veřejných akcí, namátkou na konferenci Ovzduší 2019, na Brněnských dnech pro zdraví, Noci vědců, Festivalu vědy a dalších.

Očekávané výstupy projektu jsou:

Interpretace dat pro veřejnost, kdy RECETOX připraví srozumitelnou formu prezentace dat z daných případových studií, která mohou být zajímavá a přínosná pro odbornou i laickou veřejnost v Brně.

Doporučení odborných politik pro Statutární město Brno, kdy RECETOX na základě dat z případových studií zpracuje doporučení, pro statutární město Brno. To daná doporučení může zapracovat do svých politik a strategií, jež mohou vést ke zvýšení kvality života ve městě. 

Měření a výzkum v terénu, kdy RECETOX vypracuje analýzu na základě dat získaných z konkrétních měření sledovaných jevů.

AKTUALITY:

Metropolitan 1/2023: Dotazníky vyplňovaly tisíce dětí a rodičů. Nemohla jsem je nechat spálit (rozhovor s ředitelkou centra RECETOX, str. 10 – 13)