Další kroky v přípravě chytré čtvrti Špitálka

Chytré Brno

Město hledá alternativní způsoby financování rozvojových lokalit. Dne 21. září proto Odbor strategického rozvoje a spolupráce společně s agenturou CzechInvest a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) zorganizoval kulatý stůl, kam byli pozváni zástupci relevantních odborů města a další experti z praxe. Hlavním cílem setkání bylo představit možnosti financování městských projektů formou tzv. PPP partnerství a na příkladu dvou konkrétních rozvojových lokalit města Brna (chytrá čtvrť Špitálka a FSIK Metal) prodiskutovat možné modely jejich financování. Model PPP (Public Private Partnership) projektů pracuje na principu, že soukromý dodavatel přebírá vstupní investici a rizika s ní spojená, odpovědnost za řízení, realizaci a celkový provoz projektu a u toho poskytuje vybranou veřejnou službu, na které se domluví s partnerem z veřejného sektoru.

V projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka se o možnosti financování modelem PPP a zapojování soukromého investora mluvilo i dříve. Od června letošního roku byl projektový tým, který má revitalizaci území na starosti, doplněn o tři společnosti. Ateliér A8000 si na svá bedra vzal přípravu tzv. Bílé knihy, která sloučí urbanisticko-architektonický návrh Master plánu na dotčené území s požadavky na chytrou čtvrť z hlediska využití inovativních technologií a přístupů. Bílá kniha má sloužit jako základ při hledání budoucích investorů a pro zpracování navazující projektové dokumentace.
K tomu, aby město v tomto náročném procesu stanovení podmínek v území a soutěžení strategického partnera bylo úspěšné, potřebuje využít služeb společnosti, která má náležité zkušenosti ze světa developmentu. S projektovou asistencí vypomůže společnost Proficheck s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení a bude pomáhat při vyjednávání s investory. Rada města Brna zároveň vybrala advokátní kancelář KROUPAHELÁN pro tvorbu zadávacích podmínek a stanovení kvalitativních parametrů pro výběr strategického investora výstavby chytré čtvrti.

Vzhledem k vývoji legislativních požadavků, dotačních programů, ale i s ohledem na postupné zpřesňování záměru v jednotlivých fázích a na vyjednávání s investory bude docházet k úpravě a aktualizaci Bílé knihy. Vznikne tak otevřený dokument, se kterým se bude průběžně pracovat. Termín pro odevzdání první verze je konec roku 2021.
Více o projektu se dozvíte na stránkách respitalka.brno.cz