Brno opět ocenilo místní významné vědecké osobnosti

Věda

Primátorka města Brna Markéta Vaňková předala Cenu města Brna za rok 2022 celkem dvanácti osobnostem. Vladimír Koudelka a Bohumil Samek byli oceněni in memoriam. Ceremoniál se uskutečnil v úterý 24. ledna 2023 v Zastupitelském sále na Nové radnici.

Na udělení Ceny města Brna pro rok 2022 bylo podáno celkem 68 návrhů. Ty se v některých případech opakovaly. Po jejich revizi pak bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 47 osobnostem, čtyřem dvojicím a dvěma kolektivům.

Za brněnskou vědeckou obec byli oceněni:

• v oblasti technické vědy: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Tomáš Šikola působí na Vysokém učení technickém v Brně od roku 1986. Byl zakládajícím členem týmu vědců, který stál u zrodu CEITEC – Central European Institute of Technology. Na CEITEC VUT působí jako vedoucí výzkumné skupiny Příprava a charakterizace nanostruktur. Od roku 2006 je také ředitelem Ústavu fyzikálního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství. 

• v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Jiří Fajkus vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, vědeckou hodnost CSc. získal na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru biofyzika. Od roku 2011 působí jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC MU a jako vedoucí Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin.

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c.

Václav Suchý v roce 1959 dokončil studium v oboru farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a po sloučení se stejnojmennou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě se přesunul na Slovensko. Po znovuobnovení fakulty v rámci Vysoké školy veterinární v Brně se nebývale zasloužil o její další rozvoj jako děkan v letech 1994–2000, poté do roku 2006 vykonával funkci rektora zmíněné univerzity a zasloužil se o posílení její pozice mezi ostatními veřejnými vysokými školami.

• v oblasti společenské vědy: PhDr. Bohumil Samek, in memoriam

Bohumil Šimek je známým odborníkem v oblasti památkové péče, dějin umění a architektury. Po dokončení studia dějin umění a dějepisu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1956 působil více než 20 let jako správce sbírek Muzea města Brna. Od roku 1979 pracoval v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a v letech 1992–1993 řídil Národní památkový ústav v Brně.

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Jiří Zlatuška v roce 1981 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru matematická informatika a teoretická kybernetika. Nejprve byl výzkumným pracovníkem a od roku 1987 náměstkem ředitele na Ústavu výpočetní techniky MU. V roce 1994 založil Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě jako samostatné pracoviště vyčleněné z Přírodovědecké fakulty a soustavně pečoval o její kvalitativní rozvoj. V roce 1998 byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity a v této pozici strávil dvě funkční období. Inicioval a zajistil zde realizaci projektu bohunického kampusu, což umožnilo rozvoj Brna jako univerzitního města.

Mezi další držitele Ceny města Brna 2022 patří:

• v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Zdeňka Vydrová

• v oblasti výtvarné umění a design: Liběna Rochová

• v oblasti hudba: Zdeňěk Pololáník

• v oblasti literární činnost: Jan Němec

• v oblasti dramatické umění: David Radok

• v oblasti sport: Bc. Jiří Procházka

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Dr. Erich Hechtner

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

• v oblasti in memoriam: Mgr. Vladimír Koudelka

• v oblasti žurnalistika a publicistika nebyla nominace navržena.

Ceny města Brna jsou udělovány každoročně. Veškeré informace k nominacím shrnuje web města Brna.